Logo Locabri
Configurateur Configura edifici

IDENTIFICACIÓ DEL DECLARANT

Aquest lloc internet www.locabri.es és el lloc internet de la SAS LOCABRI - 224 rue du Général de Gaulle - Parc d'Activités des Ronzières - 69530 BRIGNAIS (França) – Oficina Espanyola Adreça

Les informacions contingudes en aquest lloc internet estan sotmeses a la llei espanyola i es faciliten “tal qual”, sense garantia de cap tipus, ni explícita ni tàcita. Aquestes informacions poden contenir inexactituds tècniques o errors tipogràfics. No són contractuals i estan subjectes a modificació sense avís previ. Tots els continguts, pàgines, scripts, icones o sons d’aquest lloc internet són propietat exclusiva de la SAS Locabri o s’utilitzen amb l’autorització del seu propietari; els drets d’autor i la propietat intel·lectual estan reservats per tot el món. Queda prohibida qualsevol producció, reproducció o representació d’aquest lloc internet, total o parcial (textos, sons o imatges), en qualsevol suport sigui quin sigui, amb excepció dels suports explícitament citats. No respectar aquesta prohibició constitueix una falsificació que pot comprometre la responsabilitat civil i penal del falsificador. Es precisa expressament a qualsevol usuari d’aquest lloc internet que, en cap cas, la SAS Locabri pot ser considerada responsable de cap dany, directe o indirecte, material, immaterial o especial, que es derivi principalment de la consulta i/o de la utilització d’aquest lloc internet o d’altres llocs vinculats al mateix, tals com utilitzacions d’informació textual, sonora o visual que s’haguessin pogut recopilar; especialment de cap perjudici financer o comercial, pèrdues de programes o de dades en el sistema d’informació o qualsevol altre suport.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb les disposicions de la llei espanyola de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), aquest lloc internet ha estat objecte d’una declaració prèvia a l’Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Qualsevol correu s’ha d’enviar a l’empresa LOCABRI

DISSENY TÈCNIC I REALITZACIÓ GRÀFICA DEL LLOC INTERNET

3c-evolution

21, avenue du Granier, 38240 Meylan (França)

www.3c-e.com 


ALLOTJAMENT

3c-evolution

21, avenue du Granier, 38240 Meylan (França)

Servidors a un Datacenter de Roubaix (OVH)


El terme «construcció» s’utilitza perquè s’entengui quina és l’activitat de Locabri. Es tracta d’estructures modulars desmuntables que tenen els mateixos usos que les construccions.